2.28.2008

Viva Obama - The Ohio Remix

This video by AkronPorObama is the Ohio Buckeye response to "¡Viva Obama!". It's good humor.